Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju

  • wsr1.jpg
  • wsr2.jpg
  • wsr3.jpg

Jesteś tutaj:

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci

w Jastrzębiu-Zdroju

ul. Kościuszki 14

44-330 Jastrzębie-Zdrój

NIP: 633-20-02-096    REGON: 000297767    KRS: 0000045140

konto: ING Bank Śląski: 83 1050 1605 1000 0022 1272 1688

Sekretariat: 32 476-14-51 lub 32 475-95-70    Faks: 32 475-17-27

Poczta elektroniczna:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
16.12.2021

Przepraszamy za utrudnienia oraz prosimy o wyrozumiałość w związku z trwającą termomodernizacją budynku szpitala.

Inwestycja jest współfinansowana z funduszy europejskich w ramach RPO WSL w kwocie – 2 212 564,55 zł
oraz ze środków budżetu Województwa Śląskiego w latach 2021-2022 w kwocie 522 840 zł.
Termin realizacji projektu – do 30.09.2022r

Cel projektu: poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym regionu poprzez kompleksową modernizację energetyczną budynku Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju.

Zakres projektu: przedmiotem projektu są prace termo modernizacyjne w budynku Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju, do których zaliczono ocieplenie stropodachu, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie ścian na gruncie, ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem, wymianę stolarki okiennej, wymianę stolarki drzwiowej i modernizację systemu ciepłej wody użytkowej oraz wymianę oświetlenia wewnętrznego na oświetlenie energooszczędne LED.


29.07.2021

          Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju, pragnie podziękować Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju za przekazany sprzęt rehabilitacyjny, jakim jest  spirometr do diagnostyki pacjentów w oddziale rehabilitacji ogólnoustrojowej i neurologicznej. Dzięki okazanej ofiarności możemy poszerzyć wachlarz naszych usług rehabilitacyjnych


          Dziękuję za zainteresowanie działalnością Szpitala. Pomoc nam okazana jest wyrazem wrażliwości i
życzliwości względem bliźnich, szczególnie zaś chorych dzieci wymagających specjalnej opieki.


          W dniu 28 lipca odwiedził nas Pan Piechoczek Ryszard - wiceprezes zarządu  fundacji w celu przekazania sprzętu do użytkowania. Dziękujemy!


Jastrzębie-Zdrój, 16 czerwca  2021r.


SZANOWNI PAŃSTWO,
DRODZY RODZICE I OPIEKUNOWIE NASZYCH PACJENTÓW !           Rozumiejąc potrzebę kontaktu dziecka z rodzicami, opiekunami, krewnymi i bliskimi, z dniem 16.07.2021r. dyrekcja Szpitala podjęła decyzję o umożliwieniu odwiedzin.

           Ze względu na sytuację epidemiczną odwiedziny odbywać się mogą w otwartej przestrzeni czyli w OGRODZIE naszego szpitala. Odwiedzający, dzwoni pod wskazany numer  32 4759573(dyżurka pielęgniarek) w celu poinformowania o odwiedzinach dziecka. Dziecko do osoby odwiedzającej zostanie sprowadzone przez personel medyczny.
W razie opadów atmosferycznych zapraszamy do holu głównego szpitala (prosimy aby jednorazowo przebywało w nim nie więcej niż cztery osoby).
Odwiedziny, odbywają się przy zachowaniu zasad sanitarnych (dezynfekcja rąk, zachowanie odstępów, maseczka ochronna noszona we właściwy sposób oraz rękawiczki ).
Prosimy również aby w tym samym czasie w odwiedzinach uczestniczył tylko jeden odwiedzający.
W przypadku naruszenia przez osoby odwiedzające zasad odwiedzin, personel Szpitala ma prawo nakazać osobom natychmiastowe upuszczenie terenu Szpitala.

            Jak zawsze liczymy na Państwa współpracę oraz wrażliwość na dobro i bezpieczeństwo DZIECI.
Mamy nadzieję, że to pierwszy krok na drodze do „normalności” do, której podobnie jak Państwo bardzo tęsknimy.


                                                                                                                            z poważaniem


                                                                                                                            Dyrekcja Szpitala


Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju w dniu 23.06.2021 r. złożył wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla 2 osób bezrobotnych na stanowisko fizjoterapeuty Osoby zainteresowane proszę o kontakt ze szpitalem tel. 32 4761451.


Więcej informacji o akcji "Szczepimy się" na stronie: https://www.gov.pl/web/szczepimysie


 

 


 

             
Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju informuje, że w dniu 11.08.2020r podpisał umowę o dofinansowanie projektu pod nazwą:

„Termomodernizacja budynku Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci 
w Jastrzębiu Zdroju”
nr UDA-RPSL.04.03.04-24-030H/18-00

 Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 z późn. zm.) prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Szpital jest wpisany do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonym przez Wojewodę Śląskiego pod nr 000000013981 oraz do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000045140.

Organami wewnętrznymi Szpitala są: Dyrektor i Rada Społeczna.

W skład Szpitala wchodzą zakłady, w których jest wykonywana działalność lecznicza:
- Szpital rehabilitacyjny dla dzieci,
- Ambulatoryjna opieka zdrowotna.

 Świadczenia medyczne udzielane w placówce finansowane są w ponad 90 % ze środków publicznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia a w pozostałej części z działalności komercyjnej.

Podmiotem tworzącym Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju jest Województwo Śląskie.

Podstawowym celem Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju, zwanego dalej „Szpitalem”, jest udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia.

Misja Szpitala brzmi: "Razem do sprawności".

Do zadań Szpitala należy udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

  1. rozpoznawanie i kompleksowe leczenie rehabilitacyjne dysfunkcji narządu ruchu pacjentów w wieku od 0 do 18-go roku życia.
  2. opieki stacjonarnej obejmującej rehabilitację medyczną.
  3. ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej.
  4. udzielanie choremu i jego rodzinie (opiekunom) wskazówek co do postępowania po wypisaniu z tutejszego szpitala.
  5. zapewnienie dzieciom w wieku szkolnym opieki pedagogicznej i nauki z zakresu szkoły podstawowej o profilu normalnym, specjalnym i szkoły życia w klasach I - VI oraz gimnazjum i liceum.
  6. prowadzenie szczegółowej dokumentacji lekarskiej za cały czas pobytu dziecka pod opieką szpitala.
  7. organizowanie i prowadzenie szkolenia i dokształcania pracowników.

Szpital udziela świadczeń medycznych z wykorzystaniem następujących metod i technik:

a)  fizykoterapii,
b)  kinezyterapii,
c)   psychoterapii,
d)  terapii logopedycznej,
e)  terapii zajęciowej,
f)   innych metod i technik zgodnych obowiązującymi standardami w zakresie rehabilitacji.

Szpital prowadzi działalność inną, niż działalność lecznicza, polegającą na: działalności usługowej zawiązaną z prowadzoną działalnością leczniczą, którą kieruje dyrektor, a która obejmuje w szczególności: świadczenie usług zakwaterowania i wyżywienia dla opiekunów przebywających z dziećmi-pacjentami w szpitalu, udostępnianie kser i wyciągów z dokumentacji medycznej na życzenie uprawnionych osób i instytucji, wynajmowanie mienia szpitala w zakresie, w jakim pozwalają na to obowiązujące przepisy prawne.