Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju

  • wsr1.jpg
  • wsr2.jpg
  • wsr3.jpg

Jesteś tutaj:

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Od dnia 01.09.2017 r. do 30.11.2017 r. za udostępnienie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii Szpital pobiera opłatę w wysokości:
a) 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych- za jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej –
to jest kwota 8,44 zł,

b)  0,00007 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt a) – za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – to jest kwota 0,30 zł,

c)  za udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – nie może przekraczać 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale –
to jest kwota 1,69 zł.