Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju

  • wsr1.jpg
  • wsr2.jpg
  • wsr3.jpg

Jesteś tutaj:

Udostępnianie dokumentacji medycznej

 Na podstawie art. 28 ust 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw pacjenta ustala się maksymalną wysokość opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej według następujących wytycznych:

 Od dnia 01.12.2021 r. do 28.02.2022 r. za udostępnienie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii Szpital pobiera opłatę w wysokości:

 a)      0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych- za jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – to jest kwota 11,31 zł,

 b)       0,00007 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt a) – za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – to jest kwota 0,39 zł,

 c)  za udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – nie może przekraczać 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale – to jest kwota 2,26 zł.”