Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju

  • wsr1.jpg
  • wsr2.jpg
  • wsr3.jpg

Jesteś tutaj:

Udostępnianie dokumentacji medycznej

 

                                                                                                                             Załącznik nr 2

 

                                                                                      do Regulaminu Organizacyjnego

 

Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju.

 

 

 

Wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28  ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 

 

 

§ 1

 

Od dnia 01.09.2019 r. do 30.11.2019 r. za udostępnienie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii Szpital pobiera opłatę w wysokości:

 

a)      0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych- za jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej

 

to jest kwota 9,67 zł,

 

 

 

b)       0,00007 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt a) – za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznejto jest kwota 0,33 zł,

 

 

 

c)  za udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – nie może przekraczać 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale –

 

to jest kwota 1,93 zł.

 

§ 2

 

 Opłaty, o której mowa w § 1, nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:

 

1) pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz ust. 3 ustawy,

 

2) w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1.

 

Opłaty, o której mowa w ust. 1, nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Agencji Badań Medycznych.