Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju

  • wsr1.jpg
  • wsr2.jpg
  • wsr3.jpg

Jesteś tutaj:

Oferty pracy

19.11.2020

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU

na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa

w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju

pobierz...


16.11.2020

WOJEWÓDZKI SZPITAL REHABILITACYJNY DLA DZIECI W JASTRZĘBIU-ZDROJU ZATRUDNI NA STANOWISKO

1/4 etatu terapeuta zajęciowy

Termin składania dokumentów do 23.11.2020r. do godz. 15:00

Rozstrzygnięcie konkursu dnia 25.11.2020r.

Proponowane zatrudnienie od 01.12.2020r.

Ogłoszenie

Kwestionariusz osobowy

Prosimy o załączenie klauzuli:

Na podstawie art. 6 ust. 1 RODO, oświadczam iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora , którym jest Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na powyższe stanowisko pracy. Powyższe zgoda została wyrażona dobrowolnie.


 

WOJEWÓDZKI SZPITAL REHABILITACYJNY DLA DZIECI W JASTRZĘBIU-ZDROJU ZATRUDNI NA STANOWISKO

1/4 etatu terapeuta zajęciowy/pedagog specjalny

Termin składania dokumentów: 02.11.2020 r . do godziny 15:00

Rozstrzygnięcie konkursu: 06.11.2020 r.

Proponowane zatrudnienie od 16.11.2020 r.

Ogłoszenie

Kwestionariusz osobowy

Prosimy o załączenie klauzuli:

Na podstawie art. 6 ust. 1 RODO, oświadczam iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora , którym jest Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na powyższe stanowisko pracy. Powyższe zgoda została wyrażona dobrowolnie.

 


WOJEWÓDZKI SZPITAL REHABILITACYJNY DLA DZIECI W JASTRZĘBIU-ZDROJU ZATRUDNI NA STANOWISKO

1/1 etatu rejestratorka medyczna/statystyk medyczny

Termin składania dokumentów: 02.11.2020 r . do godziny 15:00

Rozstrzygnięcie konkursu: 06.11.2020 r.

Proponowane zatrudnienie od 16.11.2020 r.

Ogłoszenie

Kwestionariusz osobowy

Prosimy o załączenie klauzuli:

Na podstawie art. 6 ust. 1 RODO, oświadczam iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora , którym jest Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na powyższe stanowisko pracy. Powyższe zgoda została wyrażona dobrowolnie.


WOJEWÓDZKI SZPITAL REHABILITACYJNY DLA DZIECI W JASTRZĘBIU-ZDROJU ZATRUDNI NA STANOWISKO

1/1 etatu pielęgniarka/pielęgniarz - umowa na zastępstwo

Termin składania dokumentów: 02.11.2020 r . do godziny 15:00

Rozstrzygnięcie konkursu: 06.11.2020 r.

Proponowane zatrudnienie od 16.11.2020 r.

Ogłoszenie

Kwestionariusz osobowy

Prosimy o załączenie klauzuli:

Na podstawie art. 6 ust. 1 RODO, oświadczam iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora , którym jest Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na powyższe stanowisko pracy. Powyższe zgoda została wyrażona dobrowolnie.

 


WOJEWÓDZKI SZPITAL REHABILITACYJNY DLA DZIECI W JASTRZĘBIU-ZDROJU ZATRUDNI NA STANOWISKO

1/4 etatu pedagog specjalny

Termin składania dokumentów: 16.10.2020 r . do godziny 15:00

Rozstrzygnięcie konkursu: 23.10.2020 r.

Proponowane zatrudnienie od 02.11.2020 r.

Ogłoszenie

Kwestionariusz osobowy

Prosimy o załączenie klauzuli:

Na podstawie art. 6 ust. 1 RODO, oświadczam iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora , którym jest Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na powyższe stanowisko pracy. Powyższe zgoda została wyrażona dobrowolnie.


Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci zatrudni pracownika na stanowisko pielęgniarki (umowa na zastępstwo). Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie CV i dokumentów potwierdzających uprawnienia.

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Telefon kontaktowy: 32 476 14 51.

Prosimy o załączenie klauzuli:

Na podstawie art. 6 ust. 1 RODO, oświadczam iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora , którym jest Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na powyższe stanowisko pracy. Powyższe zgoda została wyrażona dobrowolnie.

 


WOJEWÓDZKI SZPITAL REHABILITACYJNY DLA DZIECI W JASTRZĘBIU-ZDROJU ZATRUDNI NA STANOWISKO

1/4 etatu pedagog specjalny

Termin składania dokumentów: 11.09.2020 r . do godziny 15:00

Rozstrzygnięcie konkursu: 15.09.2020 r.

Proponowane zatrudnienie od 16.09.2020 r.

Ogłoszenie

Kwestionariusz osobowy

 


WOJEWÓDZKI SZPITAL REHABILITACYJNY DLA DZIECI W JASTRZĘBIU-ZDROJU ZATRUDNI NA STANOWISKO

1/4 etatu pedagog specjalny

3/4 etatu psycholog

Termin składania dokumentów: 21.08.2020 r . do godziny 15:00

Zatrudnienie od 07.09.2020 r.

Ogłoszenie

Kwestionariusz osobowy


 

WOJEWÓDZKI SZPITAL REHABILITACYJNY DLA DZIECI W JASTRZĘBIU-ZDROJU ZATRUDNI NA STANOWISKO

Rejestratorka medyczna

Termin składania dokumentów: 19.06.2020 r . do godziny 15:00

Ogłoszenie

Kwestionariusz osobowy

 


 

Jastrzębie-Zdrój, dnia 25.03.2020 r.

 

 

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU

 

na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa

w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju

 

 

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju informuje, że konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa ogłoszony

od 24.02.2019 r.  do 24.03.2020 r. nie został rozstrzygnięty z powodu wpłynięcia tylko

jednej oferty.


OGŁOSZENIE                

 

Dyrektor  Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci

w Jastrzębiu-Zdroju

z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Kościuszki 14

ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora d.s. Lecznictwa

w   niepełnym wymiarze czasu pracy

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o:

1)      art. 49 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz.2190 z późn. zmianami).

2)      Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (tekst jednolity: Dz. U z 2018 r. poz. 393 z późn. zm.).

3)      Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na  poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U.  Nr 151, poz.896).

4)      Regulamin konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora d.s. Lecznictwa.

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni spełnić wymogi określone dla stanowiska zastępcy kierownika ds. lecznictwa w podmiocie leczniczym określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz.896).

I. Wymagania niezbędne:

1.       wykształcenie wyższe – tytuł zawodowy lekarza

2.       prawo wykonywania zawodu w Rzeczpospolitej Polskiej,

3.       tytuł specjalisty  lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny,

4.       co najmniej 8-letni staż pracy w zawodzie,

5.       kandydat nie został skazany prawomocnie za przestępstwo popełnione umyślnie.

II. Wymagania dodatkowe:

1.       Doświadczenie na stanowisku kierowniczym co najmniej 3 lata,

2.       Przygotowanie prezentacji koncepcji /planu działań na stanowisku, którego dotyczy postępowanie konkursowe, przedstawionej podczas indywidualnych rozmów z kandydatem,

3.       Znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania podmiotów leczniczych,

4.       Znajomość zasad gospodarki finansowej w podmiotach leczniczych,

5.       Umiejętność sprawnej organizacji pracy i zarządzania zespołem,

6.       Komunikatywność oraz kreatywność,

7.       Zdolności  menadżerskie i interpersonalne .

 III. Wymagane dokumenty:

1.       Życiorys (CV),

        2.    podanie o przyjęcie do pracy na stanowisko objęte konkursem,

        3.    opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,

        4.   dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do  zajmowania stanowiska tj.  

              aktualne prawo wykonywania zawodu oraz  dyplom  specjalisty lub specjalisty II stopnia w   

              danej dziedzinie medycyny poświadczone za  zgodność z oryginałem (poświadczenie może  

              być   dokonane przez kandydata, na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany 

              przedstawić    oryginały tych dokumentów),                      

5.       kserokopie innych dokumentów potwierdzających dorobek i kwalifikacje zawodowe 

 kandydata  poświadczone za zgodność z oryginałem (poświadczenie może być dokonane      

  przez kandydata, na prośbę komisji konkursowej kandydat jestobowiązany przedstawić   

   oryginały tych dokumentów),

6.       poświadczone za zgodność z oryginałem (poświadczenie może być dokonane przez kandydata, na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić    oryginały tych dokumentów) dokumenty potwierdzające posiadanie 8- letni stażu pracy (świadectwa pracy albo   zaświadczenie o zatrudnieniu, jeżeli stosunek pracy nie uległ rozwiązaniu),

7.       koncepcja pracy na stanowisku z-cy dyrektora ds. lecznictwa

 

8.       Oświadczenia:

a)       oświadczenie, o braku prawomocnie orzeczonego wobec kandydata zakazu                   wykonywania zawodu, zawieszenie prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa                    wykonywania, zawodu lub zakazu zajmowania stanowiska objęte konkursem,

b)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie  danych osobowych w celach                  

przeprowadzania postępowania konkursowego (Załącznik nr 1),

c)       wypełnioną klauzulę informacyjną zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Załącznik nr 2),.

IV .Informacja dotycząca udostępnienia materiałów.

   Każdemu kandydatowi zgłaszającemu się do konkursu udostępnia się jednakowe dla wszystkich  

  kandydatów materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym  podmiotu  

  leczniczego  tj. statut, regulamin organizacyjny, zestawienie kontraktów z NFZ do wglądu(z możliwością odpłatnego wykonania kopii) u głównej księgowej Wojewódzkiego Szpitala  Rehabilitacyjnego dla Dzieci  w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Kościuszki 14 w pokoju nr 3 od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500, tel. kontaktowy  32/4761451.  oraz na stronie internetowej www.wsr.cal.pl   w zakładce BIP.

V .Miejsce i termin składania ofert.

   Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją:                                                                  

   Konkurs – Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

   w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju”

  ul. Kościuszki 14 , 44-330 Jastrzębie-Zdrój

   w terminie  30  dni  od daty publikacji ogłoszenia  na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji

   Publicznej Urzędu   Marszałkowskiego Województwa Śląskiego tj. od 24.02.2020 r. do 24.03.2020 r.

   Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do Wojewódzkiego

    Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju), osobiście lub za pośrednictwem poczty.

    Na kopercie kandydat umieszcza także swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu

     kontaktowego.

VI. Informacja o zamieszczeniu ogłoszenia o konkursie.

Ogłoszenie niniejsze zamieszczone zostało na:

·         Strona internetowa www.wsr.cal.pl (w zakładce oferty pracy)

·         Tablica ogłoszeń Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju

·         stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

     VII. Przewidywane miejsce oraz termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur.

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju ul. Kościuszki 14,                                         44-330 Jastrzębie-Zdrój;  30 dni od dnia upływu terminu składania ofert

Kandydaci winni stawić się w ww. terminie i miejscu w celu przeprowadzenia indywidualnych rozmów.

      Informacja o wyniku konkursu będzie umieszczona na stronie internetowej  szpitala  www.cal.wsr.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz  na tablicy ogłoszeń Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego  dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju.

 

 

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o  konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora do spraw Lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci   w Jastrzębiu-Zdroju

 

 

                                                                    ………..……..…………………..

                                                              miejscowość, data

                                                                                                                                                                          

Oświadczenie kandydata o     wyrażeniu     zgody na przetwarzanie   danych osobowych w celach   przeprowadzania postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora do spraw Lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala  Rehabilitacyjnego dla Dzieci    w Jastrzębiu-Zdroju

 

…………..……..……………………………………………..…………………………………

                                                            imię i nazwisko
  

 

                                                  

Na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w złożonej przeze mnie ofercie w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora do spraw Lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci  w  Jastrzębiu-Zdroju, w tym danych wykraczających poza zakres określony w art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z poźn. zm.).

 

 

..........................................................................

                                                                własnoręczny podpis

 

 

 


Załącznik nr 2

do ogłoszenia o konkursie

 na stanowisko Zastępcy Dyrektora do spraw Lecznictwa

Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci

w Jastrzębiu-Zdroju

 

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STANOWISKO

ZASTĘPCY DYREKTORA DO SPRAW LECZNICTWA

 Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci  w Jastrzębiu-Zdroju

 

Informuję, że:

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci  w Jastrzębiu-Zdroju z siedzibą Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Kościuszki  14 (numer KRS: 0000045140).

2.       Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci  w Jastrzębiu-Zdroju powołał Inspektora Ochrony Danych, który zgodnie z RODO jest osobą nadzorującą przestrzeganie zasad ochrony danych w podmiocie, w którym został wyznaczony. W celu kontaktu z nim udostępnia się adres                            e-mail: grzegorzTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

3.       Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania:

Dane osobowe kandydatów przetwarzane są w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego osób ubiegających się o stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci  w Jastrzębiu-Zdroju, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO)) w związku z ewentualnym powołaniem na ww. stanowisko oraz  art. 6 ust. 1 lit. f) w celu obrony przed roszczeniami, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w zw. z Ustawą Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974r.  (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z poźn. zm.), Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2019 r. 492 z poźn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. 2012 r. poz.182).

4.       Informacje o odbiorcach danych osobowych Dane osobowe kandydatów mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, członkom Komisji Konkursowej, organom administracji publicznej, samorządom zawodowym, związkom zawodowym a w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjny dla dzieci  w Jastrzębiu-Zdroju.

5.       Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane Dane osobowe kandydatów przechowywane są do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego w przypadku osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby danego procesu rekrutacyjnego. Dane osobowe kandydatów będą mogły być również przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w powyższej deklaracji zgody.

6.       Prawa przysługujące kandydatom w związku z przetwarzaniem danych osobowych Kandydatom przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do złożenia oświadczenia o wycofaniu zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.       Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy

 

 


WOJEWÓDZKI SZPITAL REHABILITACYJNY DLA DZIECI ZATRUDNI PSYCHOLOGA

Ogłoszenie

Kwestionariusz osobowy


 

 

WOJEWÓDZKI SZPITAL REHABILITACYJNY DLA DZIECI ZATRUDNI FIZJOTERAPEUTĘ

Ogłoszenie

Kwestionariusz osobowy