bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Konkursy na świadczenia zdrowotne

OGŁOSZENIE
w sprawie Konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju
w okresie od 01.07.2021 r. do 30.06.2023 r.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju
na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 1398 z późn. zm.)

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie:
- Oddział rehabilitacyjny dla dzieci i Oddział rehabilitacji neurologicznej dla dzieci – świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy w czasie dyżurów medycznych, oraz w podstawowych godzinach ordynacji oddziału,
- Poradnia rehabilitacyjna – świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy w czasie pracy Poradni rehabilitacyjnej,
- Ośrodek rehabilitacji dziennej - świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy w czasie pracy Ośrodka rehabilitacji dziennej,
- konsultacje specjalistyczne w zakresie neurologii.

1. Powyższe świadczenia będą udzielane w ramach umów cywilno-prawnych.
2. Termin rozpoczęcia i czas trwania umów od 01.07.2021 r. - 30.06.2023 r.
3. Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym projekt umowy, można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wsr.cal.pl .
4. Dodatkowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać od Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju, ul. Kościuszki 14, 44-338 Jastrzębie – Zdrój.
5. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie oferty zgodnie z wymaganymi warunkami prawa wraz ze stosownymi kserokopiami wymaganych dokumentów. Udzielający zamówienia dopuszcza składanie ofert częściowych.
6. Oferty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju w okresie od 01.07.2021 r. do 30.06.2023 r.” z danymi do korespondencji do dnia 29.04.2021 r., do godz.10:00, na adres ul. Kościuszki 14; 44-330 Jastrzębie Zdrój.
7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.04.2021 r. o godzinie 11:00.
8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi wciągu 7 dni od dnia otwarcia ofert. Ogłoszenie umieszczone będzie na tablicy ogłoszeń w budynku Szpitala oraz na stronie www.wsr.cal.pl .
9. Termin związania ofertą – 30 dni od upływu terminu składania ofert.
10. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu w wybranym zakresie, bądź całości lub przesunięcia terminów składania ofert bez podania przyczyny.
11. Oferent ma możliwości składania środków odwoławczych dotyczących konkursu ofert zgodnie z zapisami art. 26 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej w związku z art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Ogłoszenie

Specyfikacja warunków konkursu

Załącznik Nr 1 - formularz oferty

Załącznik Nr 2 - wzór umowy

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy


OGŁOSZENIE
w sprawie Konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju
w okresie od 01.07.2019 r. do 30.06.2021 r.
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2190 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1510 z późn. zm.)
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie:
• Oddział rehabilitacyjny dla dzieci i Oddział rehabilitacji neurologicznej dla dzieci -świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy w czasie dyżurów medycznych, oraz w podstawowych godzinach ordynacji oddziału,
• Poradnia rehabilitacyjna - świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy w czasie pracy Poradni rehabilitacyjnej,
• Ośrodek rehabilitacji dziennej - świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy w czasie pracy Ośrodka rehabilitacji dziennej,
• konsultacje specjalistyczne w zakresie neurologii.

1. Powyższe świadczenia będą udzielane w ramach umów cywilno-prawnych.
2. Termin rozpoczęcia i czas trwania umów od 01.07.2019 r. - 30.06.2021 r.
3. Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym projekt umowy, można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wsr.cal.pl.
4. Dodatkowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać od Dyrektora
Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju w siedzibie
Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju, ul. Kościuszki 14,
44-338 Jastrzębie - Zdrój.
5. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie oferty zgodnie z wymaganymi warunkami prawa wraz ze stosownymi kserokopiami wymaganych dokumentów. Udzielający zamówienia dopuszcza składanie ofert częściowych.
6. Oferty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju w okresie od 01.07.2019 r. do 30.06.2021 r." z danymi do korespondencji do dnia 05.06.2019 r., do godz. 10:00, na adres ul. Kościuszki 14; 44-330 Jastrzębie Zdrój.
7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.06.2019 r. o godzinie 11:00.

8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi wciągu 7 dni od dnia otwarcia ofert. Ogłoszenie umieszczone będzie na tablicy ogłoszeń w budynku Szpitala oraz na stronie www.wsr.cal.pl.
9. Termin związania ofertą - 30 dni od upływu terminu składania ofert.
10. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu w wybranym
zakresie, bądź całości lub przesunięcia terminów składania ofert bez podania przyczyny.
12. Oferent ma możliwości składania środków odwoławczych dotyczących konkursu ofert zgodnie z zapisami art. 26 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej w związku z art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Ogłoszenie

Specyfikacja warunków konkursu

Załącznik Nr 1 - formularz oferty

Załącznik Nr 2 -wzór umowy

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy


Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju
w okresie od 01.07.2017 r. do 30.06.2019 r.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju
na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1638 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.)

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie:
- Oddział rehabilitacyjny dla dzieci i Oddział rehabilitacji neurologicznej dla dzieci – świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy w czasie dyżurów medycznych, oraz w podstawowych godzinach ordynacji oddziału,
- Poradnia rehabilitacyjna – świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy w czasie pracy Poradni rehabilitacyjnej,
- Ośrodek rehabilitacji dziennej - świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy w czasie pracy Ośrodka rehabilitacji dziennej,
- konsultacje specjalistyczne w zakresie neurologii.

1. powyższe świadczenia będą udzielane w ramach umów cywilno-prawnych.
2. czas udzielania świadczeń objętych konkursem od 01.07.2017 r. - 30.06.2019 r.
3. ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym projekt umowy, można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wsr.cal.pl .
4. dodatkowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać od Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju
5. warunkiem udziału w konkursie jest złożenie oferty zgodnie z wymaganymi warunkami prawa wraz ze stosownymi kserokopiami wymaganych dokumentów. Udzielający zamówienia dopuszcza składanie ofert częściowych.
6. oferty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju w okresie od 01.07.2017 do 30.06.2019” z danymi do korespondencji do dnia 07.06.2017r., do godz.10:00, na adres ul. Kościuszki 14; 44-330 Jastrzębie Zdrój.
7. otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.06.2017r o godzinie 11:00.
8. rozstrzygnięcie konkursu nastąpi wciągu 7 dni od dnia otwarcia ofert. Ogłoszenie umieszczone będzie na tablicy ogłoszeń w budynku Szpitala oraz na stronie www.wsr.cal.pl .
9. termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.
10. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu w wybranym zakresie, bądź całości lub przesunięcia terminów składania ofert bez podania przyczyny.
12. oferent ma możliwości składania środków odwoławczych dotyczących konkursu ofert zgodnie z zapisami art. 26 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej w związku z art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Warunki

Formularz oferty

Wzór umowy

Wyniki


Ogłoszenie z dnia 03.06.2015

Ogłoszenie

Warunki

Załącznik 1

Załącznik 2

WynikiOpublikował: Zbigniew Trzcionkowski
Publikacja dnia: 05.05.2021
Podpisał: Zbigniew Trzcionkowski
Dokument z dnia: 03.06.2015
Dokument oglądany razy: 11 679