bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetargi

Znak sprawy: ZP01/2021

Ogłoszenie o zamówieniu usługi
Wytwarzanie i dostawa posiłków dla pacjentów (dzieci w wieku od 1 do 18 lat) Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju

Termin składania ofert: 2021-05-14 9:00

Termin składania ofert: 2021-05-17 9:00

Ogłoszenie

SWZ

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik Nr 2 - Formularz cenowy
Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik Nr 4 - Oświdczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Załącznik Nr 5 - Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy
Załącznik Nr 6 - Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych
Załącznik Nr 6a - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia
Załącznik Nr 7 - Wykaz dostaw
Załącznik Nr 8 - Wzór umowy
Załącznik Nr 9 - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Informacja o zmianie z dn. 10.05.2021

Załącznik nr 2 - formularz cenowy po zmianie z dn. 10.05.2021 - zał. 2 f. cenowy - zamienny

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn 12.05.2021

Wyjaśnienie do SWZ z dn 12.05.2021

zamienny załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy z dn. 12.05.2021

zamienny załącznik nr 8 do SWZ - wzór umowy z dn. 12.05.2021

Odwołanie

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert 17.05.2021

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Znak sprawy: ZP01/2020

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju:
„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA REHABILITACYJNEGO DLA DZIECI W JASTRZĘBIU ZDROJU” nr UDA-RPSL.04.03.04-24-030H/18-00
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Termin składania ofert: 29.01.2021 r. do godz. 10:45

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 3 - grupa kapitałowa

Załącznik nr 4 - zobowiązanie

Załącznik nr 5 - oświadczenie

Załącznik nr 6 - wykaz robót i osób

Załącznik nr 7 - wzór umowy

Załącznik nr 8 - dokumentacja projektowa

Załącznik nr 9 - przedmiary

Załącznik nr 10 - specyfikacja techniczna

Informacja o terminie wizji lokalnej

Wyjaśnienia treści z dn. 21.01.2021

Wyjaśnienia treści z dn. 26.01.2021

Informacja z otwarcia ofert 29.01.2021

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 26.03.2021


Wytwarzanie i dostawę posiłków dla pacjentów (dzieci w wieku od 1 do 18 lat) Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju

Termin składania ofert: 2018-10-26 9:00

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Jastrzębie-Zdrój: Wytwarzanie i dostawę posiłków dla pacjentów (dzieci w wieku od 1 do 18 lat) Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju

Numer ogłoszenia: 297884 - 2015; data zamieszczenia: 05.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.11.2015 godzina 09:00, miejsce: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju 44-330 Jastrzębie Zdrój, ul.Kościuszki 14 - pok. nr 1 (sekretariat).

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Odpowiedzi z dn. 10.11.2015

Wyniki


Jastrzębie-Zdrój: Zabezpieczenie przeciwpożarowe Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju w zakresie wymiany stolarki drzwiowej przeciwpożarowej na parterze budynku.
Numer ogłoszenia: 234390 - 2015; data zamieszczenia: 09.09.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.09.2015 godzina 12:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju, 44-330 Jastrzębie Zdrój, ul. T. Kościuszki 14.

Ogłoszenie, SIWZ, załączniki

Zmiany do SIWZ (z dnia 14 września 2015)

Pytania do SIWZ

Odpowiedzi i zmiany do SIWZ (z dnia 18.09.2015)

WynikiOpublikował: Zbigniew Trzcionkowski
Publikacja dnia: 02.06.2021
Podpisał: Zbigniew Trzcionkowski
Dokument z dnia: 09.09.2015
Dokument oglądany razy: 15 383